Výstavba Wellness Haškové kúpele

 

wellness-haskove-kupele

 

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Výstavba Wellness Haškove kúpele
Prijímateľ: TYPTON, s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Dobrianského 1, 068 01 Medzilaborce
Miesto realizácie projektu: Medzilaborce
Začatie projektu: 08/2015
Ukončenie projektu: 12/2015
Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy: KaHR-31DM-1401

Výška nenávratného finančného príspevku:        189 514,18 EUR

Stručný opis projektu:

Vďaka príspevku z fondov Európskej únie bol vybudovaný objekt wellness, poskytujúci celoročné služby v oblasti rekreácie a relaxácie, čím došlo k posilneniu a zvýšeniu konkurencieschopnosti a komplexnosti infraštruktúry cestovného ruchu v meste Medzilaborce a boli vytvorené 2 nové pracovné miesta. Prostredníctvom realizovanej investície sa zvýšila kvalita celoročne poskytovaných služieb v zariadení a bol podporený rozvoj CR.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TYPTON, s.r.o. prostredníctvom zvýšenia kvality a komplexnosti poskytovaných služieb CR s celoročným využitím.

Výsledky realizovaného projektu

Investícia do výstavby nového relaxačného wellness zariadenia, ktoré umožnilo spoločnosti TYPTON, s.r.o. rozšíriť ponuku poskytovaných služieb a zlepšiť ich kvalitu je prínosom nielen pre samotného žiadateľa, ale aj pre obyvateľov mesta Medzilaborce. Úspešnosť realizácie projektu sa prejavila vo zvýšení zamestnanosti v oblasti, zvýšení konkurencieschopnosti cieľového územia v oblasti cestovného ruchu, zvýšením počtu návštevníkov a zvýšením komplexnosti produktu cestovného ruchu.

www.economy.gov.sk

www.siea.sk